Wij bieden ondernemingsraden de helpende hand

Dries Beljon Sander Deelstra Andre Deelstra
Dries Beljon
Advocaat arbeidsrecht
Sander Deelstra
Fiscaal econoom
André Deelstra
Senior pensioen consultant

Het Pensioenakkoord 2015 zorgt voor vele ingrijpende wijzigingen voor werkgever en werknemer. Accepteer als OR niet zo maar het voorstel van de verzekeraar.

De veranderingen van de pensioenwetgeving kunnen voor werknemers nadelige gevolgen hebben. Daarom is het meer dan ooit van belang dat ondernemingsraden kritisch kijken naar het voorstel dat de ondernemer heeft gehad van de verzekeraar. Om het voorstel te doorgronden biedt een PensioenWetScan hulp!


Alles over de PW-scan

Eén van de belangrijkste punten uit het pensioenakkoord is dat je jaarlijks minder belastingvrij mogen sparen.
Je betaalt dan dus minder pensioenpremie.

- Jesse Klaver (Tweede Kamerlid voor GroenLinks)

Regeerakkoord verlaagt fiscale pensioenopbouw fors: opbouw max 1,875% bij middelloon.
Voorstel Van Dijkhuizen-aftoping bij 100 000-stuk beter.

- Peter Kavelaars (Hoogleraar Fiscale economie)

Ik kan me niet voorstellen dat er nog veel mensen zijn die geen aanbieding voor een collectiviteit krijgen

- Albert van der Poll (Financieel adviseur)

Rol van OR bij het pensioenakkoord 2015

Wat betreft de rol van de ondernemingsraad kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:

Verandering
Wijziging pensioenleeftijd, wetgeving en het pensioenakkoord 2015 (fiscale hervorming van de pensioenopbouw).
Uw Bedrijf
De werkgevers ontvangen een voorstel met aanpassingen en hoe deze vormgegeven kunnen worden.
Voor 2015
Op tijd toetsen of het pensioen voldoet aan de fiscale kaders zodat het zo min mogelijk consequenties voor de medewerker heeft.
Consequentie
Vaak betekent een aanpassing van de pensioenregeling een verslechtering van de pensioenopbouw voor werknemers.
Invloed OR
De OR geeft instemming aan de werkgever, met het oog op werknemersbelangen.
Toetsen
Om het voorstel van de werkgever te toetsen, heeft u met de PensioenWetScan een second opinion.

Bevoegdheid OR pensioenakkoord 2015

Het kader voor de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij collectieve pensioenregelingen wordt gegeven in artikel 27 van de WOR. Hierin wordt bepaald dat de ondernemer de instemming nodig heeft van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, winstdelingsregeling of een spaarregeling.

 

 Invloed op pensioen

OR-zaak-invloed-OR

 

A de werkgever is aangesloten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF);
B de afspraken rond pensioen worden op CAO-niveau gemaakt;
C de pensioenregeling is ondergebracht bij een eigen ondernemingspensioenfonds (OPF);
D de werkgever heeft de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij;
E er is nog geen pensioenregeling.

 

Cijfervoorbeelden Pensioenakkoord

cijfervoorbeelden

 

Compensatiemethoden 

• onvoorwaardelijke indexaties
• hoger inkomen
• eenmalige koopsom
• indexatie partnerpensioenrechten
• spelen met de AOW - franchises
• verlaging van de eigen bijdrage
Elke compensatie dient gekwantificeerd te worden.

Vraag nu een voorbeeld van een PW-scan aan PW-scan

Het Stappenplan

Wat moet er gedaan worden door ondernemingsraden in 2015?

Stap 1

INFORMEREN DOOR OR NAAR HET PENSIOENAKKOORD 2015 OR bij ondernemer.

Stap 2

OR ONTVANGT (VOORSTEL) INSTEMMINGSVERZOEK OR van ondernemer.

stap 3

BUDGETAANVRAAG DOOR OR VOOR PENSIOENSCAN. OR naar Directie.

stap 4

INVENTARISATIECHECKLIST TEN BEHOEVE VAN PW-SCAN. OR-ZAAK naar directie.

Stap 5

TOELICHTING SCAN AAN DE OR (OP LOCATIE). OR-ZAAK naar OR.

Stap 6

PRESENTATIE VAN SCAN EN BESPARING OR/DIRECTIE. OR-ZAAK naar ondernemer.

Mensen achter [OR]ZAAK

OR-ZAAK biedt ondernemingsraden een helpende hand bij vraagstukken op het gebied van pensioen en juridische zaken van arbeidsrecht tot ondernemingsrecht.
Door de jarenlange ervaring en expertise is OR-ZAAK gewend complexe zaken op te lossen.

Dries Beljon
Dries is zijn carrière in 2003 begonnen bij AKD Advocaten & notarissen in Amsterdam op de secties arbeidsrecht en insolventierecht. Sinds 1 juli 2013 is hij als partner verbonden aan Tonino & Partners. Hier legt hij zich met name op het arbeidsrecht, (financieel) procesrecht en ondernemingsrecht gerelateerde kwesties.

Dries is onder meer columnist van het vakblad "InFinance" en publiceert hij met enige regelmaat in gerenommeerde dag- en vakbladen. Ook is hij initiatiefnemer van informatieve websites zoals OndernemingsraadAdvocaat.nl en Ontslagshop.nl.

Daarnaast is Dries als docent-trainer verbonden aan de Beroepsopleiding van de Advocatuur.

Sander Deelstra
Sander is zijn carrière begonnen als information engineer, gespecialiseerd in databases. Na drie jaar switchte hij als analist naar Deloitte als internationale corporate income tax.

Sinds 2007 werkte hij enkele jaren als fiscalist bij het bedrijf Het KANTOOR 020 en later bij Trifium financiële Raadgevers als Pensioen juridische Consultant.

Sinds 2013 is Sander als partner verbonden aan DÆMS Pensioenstrategen. Hij legt zich toe op bedrijfstakpensioenfondsproblematiek en pensioenrecht.

Sander heeft in Amsterdam de studie fiscale economie genoten en een opleiding hogere informatica gevolgd.

In zijn vrije tijd snowboardt hij graag en bezoekt hij musea.

Andre Deelstra
André is in 1975 zijn carrière begonnen als assistent-accountant bij Hoogeveen Accountants en Belastingadviseurs. Daarna was hij bij de Kas-Associatie medeverantwoordelijk voor de estate planning op de afdeling ‘executele’, met name financieel beheer en belastingen.

Daarna werkte hij onder meer als belastingadviseur bij Nobel en Van Wierst (thans opgegaan in Baker & McKenzie), oprichter van LDP accountancy en belastingadvies dit is overgegaan in Intress Financial consultancy en was hij een van de oprichters van Trifium Financial Pensioen Consultants.

In 2012 is de pensioenconsultancy tak van Trifium Financial Pensioen Consultants overgegaan in DÆMS pensioenstrategen. DÆMS is exclusief pensioenstrateeg voor de Duits Nederlandse Handels Kamer, de DNHK. Zij adviseren Duitse en Zwitserse multinationals in het opzetten en adviseren van hun pensioenregelingen.

Interessant [OR]Nieuws

Een OR moet visie ontwikkelen, positie bepalen, advies uitbrengen, instemming verlenen, optreden als stevige en kritische gesprekspartner voor de directie. Tegelijkertijd dienen zij de belangen van de werknemers zo effectief mogelijk te behartigen. [OR]zaak adviseert de ondernemingsraden en de directie bij OR-reglementen, geeft juridisch- en financieel advies en of ondersteunt directies en ondernemingsraden met contra-expertise op het gebied van: arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, wijzigingen, arbeidsreglementen of pensioen en bijvoorbeeld het advies-, inzage- en instemmingsrecht.

Juridisch

De OR
en reorganisatie

De OR vervult een belangrijke rol wanneer de werkgever/direct een reorganisatie wil doorvoeren. De gevolgen voor de organisatie en de werknemers zijn groot. Er wordt veel verwacht van de OR.

Lees verder

Juridisch

Wijzigingen in arbeidsvoorwaarden

In diverse uitspraken over de bevoegdheid van de werkgever om
de arbeidsvoorwaarden op grond van art. 7:613 BW eenzijdig te wijzigen speelt het standpunt van de ondernemingsraad (OR) een rol.

Lees verder
Vul u naam en email in en ontvang kosteloos de PW-scan folder, een PW-scan voorbeeld of het tarief. Voor meer informatie of advies kunt u altijd contact met ons opnemen.